Saptak Archives


Saptak Archive (Information Only)

 

 

Abhogi

61:48

3/11/1966

Shankar Ghosh

A I R Programme

 

Hemant

68:55

3/11/1966

Shankar Ghosh

A I R Programme

 

Pancham Se Gara

79:27

3/11/1966

Shankar Ghosh

A I R Programme

 

Bairagi

38:11

3/11/1966

Shankar Ghosh

A I R Programme

 

Bhairavi

56:19

3/11/1966

Shankar Ghosh

A I R Programme

 

Madhumadh Sarang

13:41

21/4/1985

 

 

NA

 

Maluha Kalyan

35:20

21/4/1985

 

 

NA

 

Abhogi

37:44

21/4/1985

 

 

NA

 

Piloo

12:33

21/4/1985

 

 

NA

 

Shuddha Basant

83:12

7/6/1973

 

 

 

 

Manj Khamaj

70:52

7/6/1973

 

 

 

 

Hemant

57:50

1964

Alap no NMehta

 

V.S Auditorium

Manj Khamaj

50:12

1964

Nandan Mehta

 

V.S Auditorium

Darbari

69:58

1964

Nandan Mehta

 

V.S Auditorium

Purva Kalyan

61:33

9/1/1982

Kishan Maharaj

Saptak Annual Festival

Kashiram Hall, Ahmedabad

Maru Bihag

56:43

9/1/1982

Kishan Maharaj

Saptak Annual Festival

Kashiram Hall, Ahmedabad

Mishra Shivranjani

38:57

9/1/1982

Kishan Maharaj

Saptak Annual Festival

Kashiram Hall, Ahmedabad

Suha Kanada

16:08

9/1/1982

Kishan Maharaj

Saptak Annual Festival

Kashiram Hall, Ahmedabad

Bhairavi

10:31

9/1/1982

Kishan Maharaj

Saptak Annual Festival

Kashiram Hall, Ahmedabad

Bilaskhani Todi

90:27

 

 

 

NA

Baroda

Yaman (Alap)

49:57

 

 

 

NA

Baroda

Shyam Kalyan (Gat)

38:54

1967

 

 

 

Baroda

Mishra Mand

22:16

 

 

 

 

 

Basant

45:27

Calcutta

poor

 

 

Calcutta

Ahiree

42:31

calcutta

 

 

 

Calcutta

Kirwani

64:59

 

 

 

 

 

Kalavati

20:57

 

 

 

 

 

Charukeshi

73:32

 

 

 

 

Munich,Germany

Lalit

90:13

1960s

 

 

 

 

Piloo

23:28

Anindo

 

 

 

Jhinjhoti

38:01

 

 

 

 

 

Desi

35:00

 

 

 

 

 

Jhinjhoti

56:33

 

 

 

 

 

Gavati

55:40

1977

 

 

 

 

Ramkali

30:21

1977

 

 

 

 

Rageshree

61:59

 

 

 

 

 

Maru Bihag

89:02

 

 

 

 

 

Kedar

34:45

 

 

 

 

 

Next - Other Archives